1. Společnost

PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Domanský s.r.o., se sídlem Českobrodská 566, 198 00 Praha 9 - Kyje , IČO: 62914910, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 35498, chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Domanský s.r.o. prioritou. Domanský s.r.o. je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti. Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Domanský s.r.o. během Vašeho používání těchto internetových stránek, (ii) zpracování osobních údajů ze strany Domanský s.r.o. během plnění smluv se zákazníky a obchodními partnery, (iii) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Domanský s.r.o. a na (iv) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Domanský s.r.o.

Vaše osobní údaje mohou být společností Domanský s.r.o. zpracovávány pro tyto účely:

  • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv o spolupráci s obchodními partnery, kupních smluv se zákazníky apod.)
  • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy)
  • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (Domanský s.r.o. může zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím emailu, SMS, nebo telefonního hovoru či prostřednictvím poštovních doručovacích služeb)
  • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů Domanský s.r.o., například posuzování bonity zákazníka)
  • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě zaslání poptávky na vozy, testovací jízdy apod.)

Ve společnosti Domanský s.r.o. jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednanými se společností Domanský s.r.o. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: marketing@domansky.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

V případě, že budete mít k rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů v naší společnosti jakékoli dotazy, obracejte se na nás buď telefonicky na čísle +420 777 007 777 nebo elektronicky na adrese marketing@domansky.cz.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25.05.2018.